Hlavní menu

Toryové jsou stranou svobodných a aktivních občanů

Jsme zodpovědní a připraveni se podílet na správě věcí veřejných. Jsme stranou jež vychází z křesťanských hodnot a konzervativních zásad. Členové strany prosazují zásady nedotknutelnosti soukromého majetku, volného trhu, volného pohybu kapitálu, osob, zboží a pracovní síly, při dodržování základních pravidel s minimem regulace. Jsme stranou která primárně podporuje podmínky pro dlouhý aktivní život od školství, kultury, sportovní aktivity, po dostupné kvalitní zdravotnictví a adresnou sociální pomoc.

Historie Přihláška
 
Transparentní účet: KB pobočka Most, 107-7678680267/0100
  Dárce je povinen uvést účel, pro který byl dar poskytnut, jako např. dar na volby, dar na provoz strany popř. jiný účel, pokud je smlouvě specifikován.

 


Politické ideje
a správa věcí
veřejných

Přečíst více


Hospodářství, finance, doprava a energetika, životní prostředí

Přečíst více


Sociální oblast a důchody, zdravotnictví a školství

Přečíst více


Politické ideje a správa věcí veřejných

Politické ideje

Strana Toryové je konzervativní stranou prosazující a hájící zájmy každého občana naší republiky. Prosazuje a hájí svobodu jednotlivce, nedotknutelnost soukromého majetku, rovný přístup bez rozdílu pohlaví, vyznání, národnosti, barvy pleti. Prosazuje a hájí principy demokracie, plurality názoru, svobodu slova a projevu a korektní soutěž politických stran ve svobodných a demokratických volbách. Prosazuje spravedlivý právní systém a řád, kde má každý právo na spravedlivý proces. Preferujeme prevenci před restrikcí. To vyžaduje obecně známé a srozumitelné zákony a od útlého věku občana výchovu k uznávání obecně platných hodnot, což je úkolem harmonické rodiny.

Správa věcí veřejných

Od sametové revoluce v roce 1989 uběhlo již 25 let. Za tuto dobu mělo fakticky jen dvě vlády, které fungovaly celé čtyřleté volební období. Je zjevné, že navzdory nestabilnímu vládnutí je naše země v dobré kondici a naši podnikatelé jsou schopni na volném trhu konkurence. Lze jen odhadovat, kde bychom byli, kdyby naše vlády byly stabilní a kdyby se každá nová vláda nesnažila změnit to, co předchozí vláda vytvořila. Zdá se, že nastal čas přeměnit náš zákonodárný a exekutivní systém. Vydat se směrem k efektivnějšímu, pružnějšímu a levnějšímu uspořádání. Toryové prosazují přechod na prezidentský systém. Prezident je již nyní volen přímo, postačí mu vložit do pravomoci celou exekutivu a právo jmenovat své ministry. On sám by vládu vedl. Co tím  získáme? Jelikož v prezidentských volbách vítěz bere vše, tak bychom měli jednobarevnou vládu s jasným programem před i po volbách. Taková vláda by mohla být štíhlejší (10 ministrů), zrušil by se celý úřad vlády, včetně premiéra. Volební období prezidenta by bylo čtyřleté. Prezident by mohl svůj úřad zastávat pouze dvakrát v životě. Parlament by byl nadále dvoukomorový, ale s tím, že poslanců by bylo 100 a senátorů 51. Systém přijímání zákonů by mohl být zachován jen s tím rozdílem, že prezident by měl právo veta. Pokud by zákon vetoval, tak by nebylo možné jej přehlasovat.

Volební období by zůstalo čtyřleté.

Volby do poslanecké sněmovny, krajů a měst a obcí by se konaly společně a hlasovalo by se v jednom dni. Volby do senátu by se konaly co dva roky a to vždy v rozsahu jedné třetiny (17 obvodů). Toto uspořádání je mnohem stabilnější a pro občana bude srozumitelnější. Takový systém může přilákat i více občanů k volbám.


Hospodářství, finance, doprava a energetika, životní prostředí

Hospodářství

Národní hospodářství generuje hodnoty, od kterých se odvíjí ve svém důsledku i životní úroveň našich občanů. Proto platí, že čím lepší podmínky pro podnikání, tím lepší ekonomické zázemí občanů a rodin. Naše hospodářství musí být šetrné k životnímu prostředí, avšak v mezích umožňující konkurenceschopnost. Rozvoj hospodářství je dán několika faktory. Vhodnými podmínkami pro podnikání, což jsou srozumitelné zákony, kvalitní infrastruktura, dostupná a potřebně vzdělaná pracovní síla. Investiční pobídky a samotná výše daně ze zisku je bonusem pro investory. V této oblasti je nutné se neustále snažit zjednodušovat podmínky pro podnikání, i proto budeme prosazovat pro malé podnikatele a živnostníky výdajové paušály a tím jim umožnit jednoduchou účetní evidenci. V rámci hospodářské politiky státu je nutné mít na zřeteli energetickou a kybernetickou bezpečnost v širším slova smyslu.

Finance

Finance vnímáme ve dvou rovinách. Jednou je měnová politika, kde se musí spolupracovat s ČNB. Dobře nastavená hodnota české koruny je jedním ze základů stability podnikání. Druhou oblastí je rozpočtování potažmo veřejné rozpočty a na úrovni vlády jde o státní rozpočet. Musí platit princip, že i stát může utrácet jen tolik, kolik vybere. Toryové prosazují celkové zatížení ekonomiky na úrovni oscilující kolem 33% HDP. Na tuto hodnotu musí být nastaveny nedaňové a daňové příjmy. Daně jsou přitom velmi často předmětem politických sporů. Považujeme za důležité nastavit daňový systém tak, aby se nemusel rok co rok měnit. Samotná výše daně je pak předmětem diskuse s veřejností o tom jaké výdaje má stát realizovat. Otázka přijetí EURA je problematikou ekonomickou i společenskou. Na jedné straně usnadňuje obchod a platbu v euro zóně, na druhé straně pozbudeme nástroj ochrany, pokud by se EURO propadalo, tak jak tomu bylo za řecké krize. Jsme proto zastánci ponechání české koruny. Tím si zároveň ponecháme rozhodovací pravomoc o naší měně a její hodnotě.

Doprava a energetika

Jedná se o velmi podobná odvětví. V obou případech se potýkáme se stejným problémem a to je výstavba nových sítí. V dopravě jde o železnice, silnice a úpravu vodních toků, v energetice jde o rozvodné sítě a nové zdroje energie. V této oblasti máme problém s výkupy pozemků, se zákonem o ochraně životního prostředí. Považujeme za nutné v této oblasti stanovit zákonem zvláštní režim, který umožní se vyjadřovat k dané stavbě dotčeným subjektům, a pokud jsou připomínky vypořádány, tak není možné se opětovně vlamovat do procesu povolování stavby. Musí být dokončena transformace českých drah tak, aby bylo možné jak v osobní, tak nákladní dopravě otevřít železnici konkurenci. Ohledně poplatků za užívání komunikací je nutné otevřít diskusi o tom jaké chceme mít silnice (jak hustou síť a jakou kvalitu) a podle toho nastavit poplatky (mýtné, dálniční poplatky, silniční daň, případně podíl ze spotřební daně z PHM.)

Životní prostředí

Harmonie mezi potřebami člověka a životním prostředím je nutnou podmínkou dlouhodobé existence všeho živého. V této oblasti je nutné se zaměřit na rozumnou spotřebu ušlechtilých forem energie, dopady dopravy, těžkého a chemického nebo jinak vysoce energeticky náročného průmyslu a vysoké koncentrace obyvatel na jednom místě, a podobně. Ochrana životního prostředí se nesmí stát nástrojem různých zájmových skupin a militantních jedinců, kteří jsou schopni blokovat nezbytně nutné projekty a to i několik let.

Zemědělství

Pokud budeme vedeni myšlenkou jisté strategické bezpečnosti, tak v zemědělství musí platit, že bychom měli produkovat takovou skladbu produktů a jejich množství, aby v krizi bylo možné zásobovat naše spoluobčany a být soběstační. Nemalým problémem našeho zemědělství jsou nerovné dotační podmínky, což je možné změnit jen na úrovní EU a to buď celkovým přehodnocením podmínek nebo možností například formou cla zatížit produkty, které by dotací přesáhly určitou mez.


Sociální oblast a důchody, zdravotnictví a školství

Sociální oblast a důchody

Sociální dávku by měl pobírat jen ten občan, který nikoli svou vinou je v časově omezené nebo dlouhodobé sociální nouzi. Jde o spoluobčany, kteří jsou zdravotně postižení a o občany, kteří na časově omezenou dobu ztratili práci ( ½ roku). Pro všechny další občany, (vyjma starobních důchodců) by mělo platit, že pokud chtějí od státu – od jiných daně platících občanů něco dostat, tak musí přiznat svůj majetek i majetek rodiny nebo osob žijících ve společné domácnosti. Pokud by měli majetek, tak jim nebude nic vyplaceno, pokud by se dostali na hranici životního minima, bude jim toto minimum vyplaceno (dnes cca 3500,- Kč/měsíc). Podpora dětí by byla realizována na základě odečtu ze základu daně rodičů (například až ve výši 60 000,- Kč na dítě s tím, že počet dětí pro odečet není limitován pokud se plátce daně nedostane do záporné hodnoty. Pokud by se dostal do záporné hodnoty, tak mu bude vyplacena tzv. záporná daň jen do hodnoty 60.000,- Kč)

Toryové budou prosazovat kombinovaný důchodový systém (průběžný a spořivý). Průběžný se bude vyplácet jen do výše vybraných prostředků od pracujících. S tím, že je možné důchodovému účtu půjčit ze státního rozpočtu a v případě přebytku si prostředky opět odvést do státního rozpočtu. Valorizovat důchody z průběžného systému by bylo možné jen v případě, že důchodový účet se nedostane do deficitu. Druhým pilířem by měl být spořící dobrovolný systém.

Zdravotnictví

Zdravotnictví je v ČR na velmi dobré úrovni a to jak po stránce personální, tak po stránce technického vybavení. Existuje zde ovšem velký problém s tím, že platby do zdravotnictví jsou regulovány a výdaje nikoli. V mnoha případech se pořizují přístroje předražené, předražené jsou i následné služby. V některých případech není dodržena potřebná spádovost (příslušný počet potencionálních pacientů na jeden přístroj) Je otázkou, zda se využívá centralizovaného nákupu pro nemocniční zařízení na úrovni kraje apod. Toryové budou prosazovat, aby bylo možné soukromé připojištění pro případ hospitalizace, ze kterého by se hradily služby nezdravotnické povahy (jídlo, praní, čištění, podíl na energiích apod.) Cenu za nezdravotnickou službu by si stanovilo každé zařízení samostatně, tím není dotčeno právo požadovat od pacientů, kteří si to vyžádají, prostředky za nadstandard. Je rovněž nutné zvážit možnost regulace na straně výdajů zdravotnických zařízení. Například pro pořízení přístroje „ magnetická rezonance“ bude nutné prokázat, že existuje dostatečný počet pacientů ve spádové oblasti, tak aby provoz zařízení byl ekonomický.

Školství

Školství je klíčovou oblastí pro rozvoj naší společnosti a proto je nutné po létech experimentů a přešlapování nastavit měřitelný a prostupný systém s tím, že není nutné se honit za různými hloupými statistickými ukazateli, ale je mnohem potřebnější, aby naše školství produkovalo potřebně vzdělané lidi, kteří se uplatní na trhu práce. Proto Toryové prosazují kvalitní odborné školy bez maturity, následně odborné maturitní školy a gymnázia a přísnější podmínky pro vstup na vysoké školy a to jak státní, tak nestátní. Podobně jako u zdravotnictví, by mělo platit, že výuka je hrazena státem a ostatní související služby jsou hrazeny studentem, což se již z velké části i dnes děje. Je nutné rovněž zvýšit prestiž kantorů, jejich postavení ve společnosti, což se krom jiného docílí i tím, že budou mnohem lépe honorováni.

FacebookG+TwitterRSS